messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก call ข้อมูลการติดต่อ (O4)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างเผือก
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
group สำนักปลัด
นายวิเชียร แสนคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก
นางอารี ชาวไร่
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก
นางลาวัลย์ ขันติวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวอรนุช วิสูญ
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
นางสาววรยา พิกุลทิพย์สาคร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางยุภาพร ผารัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ส.อ.ณัฐวุฒิ ลาศา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางโชติกา น้อยห้างหว้า
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายกนก นุริตานนท์
ผู้ช่วยนักเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวมนูญพร ศรีโคตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นายฉัตรวุฒิ กมลเลิศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
นายชนะพงศ์ ปีเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายภาณุวัฒน์ ธนาอภิสิทธิ์โสภณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
นายศุภชัย สิงห์ทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเกริกไกร ลาแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายปรัชญา ทอนศรี
พนักขับรถยนต์
โทร :

× องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก