messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก call ข้อมูลการติดต่อ (O4)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างเผือก
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
group สภา อบต.ช้างเผือก
นายนิพนธ์ ศรีมีเทียน
ประธานสภา อบต.ช้างเผือก
โทร : 088-580-1340
นายสัญญา กันยารัตน์
รองประธานสภา อบต.ช้างเผือก
โทร : 062-7547985
นายวิเชียร แสนคำ
เลขานุการสภา อบต.ช้างเผือก
โทร : 085-7416754
นายสมัย สุวรรณพันธ์
ส.อบต.หมู่ที่ 1
โทร : 062-036-5401
นางสาวสุพรรณี คำวิไชย
ส.อบต.หมู่ที่ 2
โทร : 087-878-4214
นายสุภาพ ผาบุญมา
ส.อบต.หมู่ที่ 3
โทร : 092-294-6468
นายวิโรจน์ อาศัยสงฆ์
ส.อบต.หมู่ที่ 4
โทร : 087-094-8030
นางโสภา บุญด้วง
ส.อบต.หมู่ที่ 5
โทร : 092-6496581
นายธรรม์ญฤทธิ์ นันทะเสนา
ส.อบต.หมู่ที่ 6
โทร : 062-191-6588
นายสุพรรณ รัตนศรี
ส.อบต.หมู่ที่ 8
โทร : 087-2140420
นายประเสริฐ รัตนโสภา
ส.อบต.หมู่ที่ 10
โทร : 081-132-7145
นางลัดดาวัลย์ เกตุละคร
ส.อบต.หมู่ที่ 11
โทร : 080-7264147

× องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก