องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างเผือก
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
group กองสวัสดิการสังคม
นางลาวัลย์ ขันติวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการ
โทร : 080-549-4673
นางสาวสุกัญญา แสนกาษา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
โทร : 081-1225282
นายธนานัติ นามบุญเรือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
โทร : 080-776-4241
นายศราวุธ คำนนท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร : 091-757-0413


× องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก