messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก call ข้อมูลการติดต่อ (O4)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างเผือก
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
check_circle ยุทธศาตร์ อบต.ช้างเผือก
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองท้องถิ่น
1)วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก โครงสร้างพื้นฐานดี มีการศึกษาก้าวหน้า เสริมสร้างสุขภาพอนามัยที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ดำรงไว้ซึ่งวัฒน 2)ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้น 1.1 แนวทาง ก่อสร้างถนน คสล. 1.2 แนวทาง ถนนลาดยาง 1.3 แนวทาง ถนนลูกรัง 1.4 แนวทาง ก่อสร้างถนนดิน 1.5 แนวทาง ก่อสร้างสะพาน 1.6 แนวทาง ก่อสร้างราง,ร่อง,ท่อระบายน้ำ 1.7 แนวทาง ก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ขยายท่อเมนประปา 1.8 แนวทาง ขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าแสงสว่างในหมู่บ้าน 1.9 แนวทาง ขยาย/ปรับปรุงไหล่ทางถนน ทางแยกทางร่วมถนน 1.10 แนวทาง ก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงหอกระจายข่าวภายในหมู่บ้าน 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคุณภาพชีวิต 2.1 แนวทาง ป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคระบาด และโรคติดต่อ 2.2 แนวทาง พัฒนาส่งเสริมเด็กแรกเกิด/ผู้สูงอายุ/ผู้ด้อยโอกาส 2.3 แนวทาง รักษาความสะอาดของชุมชน 2.4 แนวทาง พัฒนาคุณภาพชีวิต 2.5 แนวทาง พัฒนาส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย 2.6 แนวทาง ป้องกันช่วยเหลือภัยด้านยาเสพติด 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 3.1 แนวทาง ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้นำท้องถิ่นและผู้นำท้องที่ 3.2 แนวทาง การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3.3 แนวทาง การรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน 3.4 แนวทาง การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3.5 แนวทาง พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 4.1 แนวทาง ส่งเสริม/พัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ ฝึกอบรมให้ความรู้ สร้างความเข้มแข็งกลุ่มอาชีพ 4.2 แนวทาง จัดตั้งศูนย์(OTOP) ประจำตำบล ขยายตลาดชุมชน 4.3 แนวทาง พัฒนาด้านการท่องเที่ยว 4.4 แนวทาง ส่งเสริมพัฒนาพืชพันธุ์และผลผลิตทางการเกษตร 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 5.1 แนวทาง พัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 5.2 แนวทาง ขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ และเจาะน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร 5.3 แนวทาง ปลูกต้นไม้ในป่าเสื่อมโทรมและที่สาธารณะ 5.4 แนวทาง ปรับปรุงสวนสาธารณะประจำตำบล 5.5 แนวทาง ขยายเพาะพันธุ์ปลาในหนองน้ำสาธารณะทุกหมู่บ้านในตำบล 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 6.1 แนวทาง พัฒนาด้านการศึกษา 6.2 แนวทาง ส่งเสริมสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 6.3 แนวทาง ส่งเสริมสืบทอดองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่ศูนย์กลางการศึกษาวัฒนธรรมในกลุ่มประชาคมอาเซียน 6.4 แนวทาง พัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 6.5 พัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ

× องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก