องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างเผือก
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
group กองคลัง
นางอารี ชาวไร่
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 095-6318591
นางสาวหภัสรา สืบสิงคาน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฎิบัติการ
โทร : 0898719909
นางสาวอัจฉรา ลาแสง
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
โทร : 098-225-7269
นางสาวโฉมพิศ บุญมี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : 096-634-9843
นางสาวสุชานันท์ รัตนศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 093-467-4915
นางสาวจันทร์ศรี คำมะณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : 064-186-4023


× องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก