messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก call ข้อมูลการติดต่อ (O4)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างเผือก
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
check_circle ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือกเป็นเขตการปกครองของสุวรรณภุมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ห่างจากร้อยเอ็ดประมาณ 71 กิโลเมตร สภาพพื้นที่ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก มีพื้นที่โดยประมาณ 52.34 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 32,71250 ไร่ โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบสูง ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย พื้นที่ส่วนมากเป็นพื้นที่ราบใช้เป็นที่ตั้งชุมชนและพิ้นที่เกษตรกรรมโดยมีหนองน้ำใหญ่และคลองส่งน้ำในตำบลเพื่อใช้ในการเกษตร เขตพื้นที่ ทิศเหนือ ติดเขต องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ทิศใต้ ติดเขต องค์การบริการส่วนตำบลหัวช้าง อำเถอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ทิศตะวันออก ติดเขต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ทิศตะวันตก ติดเขต องค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด อาชีพ อาชีพหลัก ทำนา อาชีพเสริม ปลูกยางพารา มันสำปะหลัง ทำการประมง หัตถกรรม สาธารณูปโภค มีไฟฟ้า ประปา ครบทุกหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือกเป็นเขตการปกครองของสุวรรณภุมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ห่างจากร้อยเอ็ดประมาณ 71 กิโลเมตร สภาพพื้นที่ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก มีพื้นที่โดยประมาณ 52.34 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 32,71250 ไร่ จำนวนหมู่บ้าน 11 หมู่ โดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบสูง ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย พื้นที่ส่วนมากเป็นพื้นที่ราบใช้เป็นที่ตั้งชุมชนและพิ้นที่เกษตรกรรมโดยมีหนองน้ำใหญ่และคลองส่งน้ำในตำบลเพื่อใช้ในการเกษตร เขตพื้นที่ ทิศเหนือ ติดเขต องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ทิศใต้ ติดเขต องค์การบริการส่วนตำบลหัวช้าง อำเถอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ทิศตะวันออก ติดเขต องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ทิศตะวันตก ติดเขต องค์การบริหารส่วนตำบลหัวช้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด อาชีพ อาชีพหลัก ทำนา อาชีพเสริม ปลูกยางพารา มันสำปะหลัง ทำการประมง หัตถกรรม สาธารณูปโภค มีไฟฟ้า ประปา ครบทุกหมู่บ้าน

× องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก