องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างเผือก
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายวิเชียร แสนคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก
โทร : 0857416754
นางอารี ชาวไร่
รองปลัด อบต.ช้างเผือก
โทร : 062-994-1710
นางลาวัลย์ ขันติวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 080-549-4673
นางอารี ชาวไร่
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 095-6318591
นายสุชาติ รัตนศรี
วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 087-219-6256
นางสิริโสภา พลศรี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 080-420-6145
นางสาวยุพิน แสนปาง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 080-749-4455
นางอารี ชาวไร่
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก รักษาราชการแทน ผอ.กองสวัสดิการสังคม
โทร : 062-9941710


× องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก