messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก call ข้อมูลการติดต่อ (O4)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างเผือก
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
group คณะผู้บริหาร
นายสันติภาพ สุวรรณโท
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก
โทร : 081-979-8036
ดร.บุญล้วน อุดมพันธ์
รองนายก อบต.
โทร : 081-954-4513
นางสาวภัททิรา สวัสดิ์พาณิชย์
รองนายก อบต.
โทร : 084-938-0847
ดร.พยัคฆ์เพชร แสนคำ
เลขานุการนายก อบต.
โทร : 089-277-8032
group สภา อบต.ช้างเผือก
นายนิพนธ์ ศรีมีเทียน
ประธานสภา อบต.ช้างเผือก
โทร : 088-580-1340
นายสัญญา กันยารัตน์
รองประธานสภา อบต.ช้างเผือก
โทร : 062-7547985
นายวิเชียร แสนคำ
เลขานุการสภา อบต.ช้างเผือก
โทร : 085-7416754
นายสมัย สุวรรณพันธ์
ส.อบต.หมู่ที่ 1
โทร : 062-036-5401
นางสาวสุพรรณี คำวิไชย
ส.อบต.หมู่ที่ 2
โทร : 087-878-4214
นายสุภาพ ผาบุญมา
ส.อบต.หมู่ที่ 3
โทร : 092-294-6468
นายวิโรจน์ อาศัยสงฆ์
ส.อบต.หมู่ที่ 4
โทร : 087-094-8030
นางโสภา บุญด้วง
ส.อบต.หมู่ที่ 5
โทร : 092-6496581
นายธรรม์ญฤทธิ์ นันทะเสนา
ส.อบต.หมู่ที่ 6
โทร : 062-191-6588
นายสุพรรณ รัตนศรี
ส.อบต.หมู่ที่ 8
โทร : 087-2140420
นายประเสริฐ รัตนโสภา
ส.อบต.หมู่ที่ 10
โทร : 081-132-7145
นางลัดดาวัลย์ เกตุละคร
ส.อบต.หมู่ที่ 11
โทร : 080-7264147
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายวิเชียร แสนคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก
นางอารี ชาวไร่
รองปลัด อบต.ช้างเผือก
นางลาวัลย์ ขันติวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางอารี ชาวไร่
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
นายสุชาติ รัตนศรี
วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสิริโสภา พลศรี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวยุพิน แสนปาง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางอารี ชาวไร่
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก รักษาราชการแทน ผอ.กองสวัสดิการสังคม
group สำนักปลัด
นายวิเชียร แสนคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก
นางอารี ชาวไร่
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก
นางลาวัลย์ ขันติวงศ์
หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวอรนุช วิสูญ
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
นางสาววรยา พิกุลทิพย์สาคร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางยุภาพร ผารัตน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ส.อ.ณัฐวุฒิ ลาศา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางโชติกา น้อยห้างหว้า
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นายกนก นุริตานนท์
ผู้ช่วยนักเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวมนูญพร ศรีโคตร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
นายฉัตรวุฒิ กมลเลิศ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
นายชนะพงศ์ ปีเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายภาณุวัฒน์ ธนาอภิสิทธิ์โสภณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ
นายศุภชัย สิงห์ทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายเกริกไกร ลาแสง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายปรัชญา ทอนศรี
พนักขับรถยนต์
โทร :
group กองคลัง
นางอารี ชาวไร่
รองปลัดอบต. รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวอัจฉรา ลาแสง
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวโฉมพิศ บุญมี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวสุชานันท์ รัตนศรี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวจันทร์ศรี คำมะณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
group กองช่าง
นายสุชาติ รัตนศรี
วิศวกรโยธาชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
นายวุฒิชัย เชิงหอม
พนักงานขับรถยนต์
นายลิขิต คามวัลย์
คนงานทั่วไป
นางสาวศิริลักษณ์ คำสอน
จ้างเหมาบริการ
group กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสิริโสภา พลศรี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวจิราภรณ์ น้อยห้างหว้า
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวปิ่นกนก ทอนศรี
ผู้ช่วยนักสันทนาการ
นางสาวนุชนาฎ โหน่งกดหลด
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
group กองสวัสดิการสังคม
นางสาวธัญญาพร นาปองสี
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ
นางสาวสุกัญญา แสนกาษา
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นายธนานัติ นามบุญเรือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายศราวุธ คำนนท์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
group กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
นางสาวยุพิน แสนปาง
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวอัยยา เขตแวงควง
นักวิชาการสาธารณสุข
พันจ่าเอกธีราพิเชฐ์ พรมจำปา
เจ้าพนักงานธุรการ
นายสุรัติพงษ์ หงษ์ศรี
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางรุ่งทิวา สุวรรณโท
ผู้ช่วยนักวิชาการสิ่งแวดล้อม
group ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
นางมุกดา นันทะเสนา
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร : 085-696-7969
นางบุญเลิศ นำสุข
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 093-113-1847
นางอนงค์ กัญญาคำ
ครูผู้ดูแลเด็ก
โทร : 082-847-3426
นางสุรีพรรณ ธนาอภิสิทธิ์โสภณ
คนงานทั่วไป
โทร : 094-505-0994
นางสาวสุนันทา กัญญาคำ
คนงานทั่วไป
โทร : 093 4507040
group หน่วยตรวจสอบภายใน
นายวิเชียร แสนคำ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก
นางสาวสุวรรณี สิมมา
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ

× องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก