องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างเผือก
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
insert_drive_file ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลพื้นฐาน
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 1. ด้านกายภาพ 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล ตำบลช้างเผือกแยกมาจากตำบลหัวช้างเมื่อปี พ.ศ. 2524 เพื่อให้การปกครองเกิดผลดีมีประสิทธิภาพ เหตุที่ตั้งชื่อว่าช้างเผือกเพราะมีคนเล่าว่า นานมาแล้วมีช้างเผือกอยู่เชือกหนึ่งได้พลัดหลงมาตายที่ป่าดงหลิง ซึ่งอยู่ตำบลช้างเผือกในปัจจุบันจึงเรียกว่าตำบลช้างเผือกตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก มีพื้นที่ 52.34 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 32,712.50 ไร่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอสุวรรณภูมิ ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 18 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ดประมาณ 71 กิโลเมตร ตำบลช้างเผือก แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน ประกอบด้วย ประกอบด้วยบ้านเปลือย หมู่ที่ 1 , บ้านแดง หมู่ที่ 2 , บ้านช้างเผือก หมู่ที่ 3 , บ้านขี้กา หมู่ที่ 4 , บ้านหนองบั่ว หมู่ที่ 5 , บ้านค้อ หมู่ที่ 6 , บ้านคำพรินทร์ หมู่ที่ 7 , บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 8 , บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 9 , บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 10 และบ้านหัวฝาย หมู่ที่ 11 มีเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียงดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลจำปาขันธ์ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลหัวช้างและตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือกมีประชากรจำนวนรวมทั้งสิ้น 6,791 คน แยกเป็น ชาย 3,350 คน หญิง 3,441 คน (ที่มา สำนักทะเบียนราษฎร์ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564) ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม


× องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก