ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง