ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ ๗ จากรั้วหน้า อบต.ช้างเผือก ไปทางทิศตะวันออกถึงถนนหน้าวัดบ้านคำพรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง