ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ ๑ จากสี่แยกบ้านนางสำเนียง กัญญาคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง