ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๕ จากถนนคอนกรีตเดิมไปทางบ้านเหล่าสูง (ไปเหล่าสูง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง