messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก call ข้อมูลการติดต่อ (O4)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างเผือก
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
info ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
หมายถึง ภาษีจัดเก็บจากโรงเรือน หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นกับที่ดิน ซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างนั้น โรงเรือน หมายถึง บ้าน ตึกแถว อาคาร ร้านค้า สำนักงานบริษัท ธนาคาร โรงแรม โรงภาพยนต์ โรงพยาบาล โรงเรียน แฟลต สนามมวย สนามม้า คลังสินค้า หอพัก ผู้มีหน้าที่เสียภาษีโรงเรือน และที่ดินคือเจ้าของทรัพย์สิน ค่าภาษีผู้เสียภาษีชำระภาษีปีละครั้งตามค่ารายปีของทรัพย์สินในอัตราร้อยละ 12.5 ต่อปี
ขั้นตอนการเสียภาษี
1.เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแจ้งรายการทรัพย์สิน (แบบ ภ.ร.ด.2) ภายในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี 2.เจ้าหน้าที่จะทำการประเมินค่าภาษี 3. เสียภาษีภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมินหรือยื่นแบบ (ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี) 4. หากไม่เสียภาษีภายในกำหนดต้องเสียเงินเพิ่มดังนี้ "- เสียภาษีไม่เกิน 1 เดือนเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2.5 ของค่าภาษีค้าง "- เสียาษีไม่เกิน 1 เดือนแต่ไม่เกิน 2 เดือนเสียเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษีค้าง "- เสียภาษีไม่เกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือนเสียเงินเพิ่มร้อยละ 7.5 ของค่าภาษีค้าง "- เสียภาษีไม่เกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือนเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษีค้าง
บทลงโทษ
ไม่ยื่นแบบ (ภ.ร.ด.2) ภายในกำหนดปรับ 200 บาท (มาตรา 46) แจ้งข้อความเท็จโดยเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงภาษี ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนปรับไม่เกิน 500 ความหมายแสดงชื่อยี่ห้อหรือเครื่องหมาย

× องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก