องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างเผือก
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
picture_as_pdf กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (O6)
insert_drive_file พระราชบัญญัติ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file หลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
insert_drive_file พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล-ฉบับที่-7-พ.ศ.-2562
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 8
insert_drive_file พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น 2542 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 11
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถอิ่น 2547
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 9
insert_drive_file พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ 2542
เผยแพร่วันที่ : 24 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 70
insert_drive_file พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
insert_drive_file พระราชบัญญัติการสาธารณสุข+พ.ศ.+2535 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
insert_drive_file พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก