องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก call ข้อมูลการติดต่อ (O5)

องค์การบริหารส่วนตำบล
ช้างเผือก
อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O25)
insert_drive_file หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ (2) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ (1) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 14
insert_drive_file หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (3) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (2) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
insert_drive_file หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
insert_drive_file กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
find_in_page -ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งประเภททั่วไป และประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 180
find_in_page ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 62
insert_drive_file ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file หลักเกณฑ์การสร้างขัวญกำลังใจและการลงโทษแก่พนักงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 20 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 68
1 - 12 (ทั้งหมด 12 รายการ) 1


× องค์การบริหารส่วนตำบลช้างเผือก